BOOKING NOW

Kwaliteit en Milieu

Kwaliteit en Milieu

 • Kwaliteitsbeleid
 • Levensmiddelenhygiëne
 • Milieubeleid
 • Erkenningen

KWALITEITSBELEID

Hoteles Devesa, S.L.U streeft ernaar in de behoeften te voorzien en aan de verwachtingen te voldoen van hun klanten aan de hand van de verstrekking van diensten, in overeenstemming met de specificaties en voorwaarden inzake economische rendabiliteit en concurrentie. Ook beoogt zij het beheer van de middelen waarover de onderneming beschikt te optimaliseren en de voortdurende verbetering van al haar activiteiten en diensten te bewerkstelligen.

Teneinde deze filosofie te handhaven stelt onze organisatie de volgende bedrijfswaarden (principes) vast: Prijs

 • Kwaliteit: Optimaal aan de verwachtingen van onze klanten voldoen, door een evenwicht te bieden tussen kwaliteit en prijs, en een strikt beleid te voeren inzake kostenbeheersing.
 • Persoonlijk service: Onze klanten een persoonlijke service verstrekken door te allen tijde zorg te dragen voor onze vriendelijkheid en hartelijkheid.
 • Constante verbetering: Een geest van constante verbetering van het werk ontwikkelen, door het bevorderen van omscholing.
 • Familiebedrijf: Gebruik maken van de communicatie van de familiale omgeving die ons bedrijf kenmerkt om onze belangen te consolideren.
 • Werk, eenvoud en ethiek: Een gunstige werksfeer en een beroepsethiek bevorderen en overdragen met de verbintenis om de opleidingsgraad van al onze medewerkers te vergroten. 

LEVENSMIDDELENHYGIËNE

Alle hotels die behoren tot Hoteles Devesa, S.L.U hanteren een Controlesysteem van Levensmiddelenhygiëne op basis van een grondige analyse van gevaren en kritieke controlepunten van alle betrokken processen (APPCC-systeem), waarmee de volle naleving wordt gegarandeerd van de geldende regelgeving op het gebied van levensmiddelen. Als erkenning van onze dagelijkse inspanningen, werd ons de prijs “Excelencia en Higienes de Cocinas” toegekend, uitgereikt door de Conselleria de Sanitat van de Generalitat Valenciana.  

MILIEUBELEID

Hoteles Devesa, S.L.U, als organisatie die gericht is op het verlenen van diensten betreffende catering, accommodatie en aanverwante diensten, begrijpt dat een schoon en gezond milieu de basis vormt van deze toeristische diensten en van essentieel belang is voor de toekomstige groei. De directie en werknemers van Hoteles Devesa, S.L.U verbinden zich in ieder geval tot de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen overeenkomstig de volgende handelingsbeginselen met betrekking tot het milieu:

 • Milieu-aspecten identificeren, continu verbeteren en verontreiniging voorkomen.
 • De bezorgdheid over het milieu in beschouwing nemen bij het ontwerp, de planning, de samenstelling en de ontwikkeling van de diensten.
 • De wetgeving, toepasbare milieuregelgeving en andere vereisten naleven.
 • Het gebruik van voor het milieu schadelijke producten controleren en beperken.

Op die manier heeft het doel dat wij als bedrijf nastreven een hefboomeffect bij alle leden van ons team en de klanten van HOTELES POSEIDÓN, zodat verkregen wordt dat niet alleen de activiteiten van onze hotels milieuvriendelijker zijn, maar ook de activiteiten van de gasten van het hotel. Voor de toepassing van de in dit beleid vastgestelde principes, worden actieplannen ontwikkeld en schriftelijk vastgelegde doelstellingen bepaald die het mogelijk maken ons milieuprestatieniveau voortdurend te verbeteren.

De evaluatie van de doeltreffendheid van deze plannen en de uitvoering ervan, zijn gebaseerd op het verrichten van regelmatige milieu-audits en op de herziening door de directie van de behaalde resultaten.  

ERKENNINGEN

Qualitur is de instantie van de Conselleria de Turisme die zich bezig houdt met Toeristische Kwaliteit. Het is een dienst binnen het Toeristisch Agentschap van Valencia die belast is met het beheer van de overheidssteun, de uitgifte van alle mogelijke certificaten in de sector, het beheer van de diensten vanuit het Secretariaat Generaal van Toerisme en het onderhouden van een nauwe samenwerking en deelname met de instellingen met betrekking tot de uitwerking van regels, kwaliteitsmerken enz. Hotels Poseidón ***, Poseidón Palace *** en Poseidón Playa ***, die behoren tot Hoteles Devesa, S.L.U, zijn onderscheiden met het label Qualitur dat hun compromis erkent met de toeristische kwaliteit en de naleving van de decaloog inzake Toeristische Kwaliteit.

De hierboven genoemde hotels werden ook onderscheiden met de Prijs voor Toeristische Verdienste, uitgereikt door het Provinciale Dienst van Toerisme van de Diputación van Alicante: Toeristische Verdienste - Provinciale Dienst van Toerisme